Ολες οι εκδηλωσεις

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για “Ψηφιοποίηση & Προβολή Συλλογών Πολιτισμού Δήμου Χανίων”

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

01 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή:
  Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ), Πλατεία Κατεχάκη & Ακτή Τομπάζη 31, Χανιά 73132, Τηλ: +30 2821034200, email: [email protected].
 2. Φύση της σύμβασης:
  Η σύμβαση αφορά διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός: 388.604,00 ΕΥΡΩ (αρχικός προϋπολογισμός: 313.390,32 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη σύμβαση «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (CPV: 72000000-5, 79131000-1, 79999100-4, 30200000-1).
 3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών:
  Χανιά.
 4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών:
  Αντικείμενο του έργου είναι συνδυαστικά η ψηφιοποίηση και προβολή των συλλογών της Βιβλιοθήκης και της Πινακοθήκης, η ψηφιακή τρισδιάστατη απεικόνιση δύο εμβληματικών κτιρίων καθώς και μία σειρά ψηφιακών εφαρμογών προβολής.
  Ειδικότερα θα υλοποιηθούν: α) Δημοτική Βιβλιοθήκη: υπηρεσίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του πλούσιου υλικού της βιβλιοθήκης που αφορά φωτογραφίες, περιοδικά έγγραφα, βιβλία και υλικό από τη Βιβλιοθήκη του Ελευθέριου Βενιζέλου, β) Δημοτική Πινακοθήκη: Τεκμηρίωση και ψηφιακή φωτογράφηση του συνόλου των έργων τέχνης, γ) Η τρισδιάστατη απεικόνιση των δύο εμβληματικών κτιρίων του Δήμου (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και κτίριο Δημοτικής Πινακοθήκης) και δ) Μία σειρά ψηφιακών εφαρμογών όπως ένα ψηφιακό αποθετήριο που θα αποθηκευτεί και θα είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο το υλικό με πολλαπλές επιλογές αναζήτησης και μία σειρά εφαρμογών που θα διατίθεται το υλικό με πολλαπλά κανάλια και τεχνολογίες (επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας κ.λπ.). Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με βάση την οικονομική του προσφορά.
 5. Η προσφορά αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισμός.
 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης:
  7 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περίοδος εγγύησης: 24 μήνες.
 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης:
  Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής https://www.chania-culture.gr.
 9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών:
  28.02.2023, ώρα 11.00 π.μ.
  Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή (βλ. αναλυτική διακήρυξη).
 10. Γλώσσα:
  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά.
 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:
  28.02.2023 και ώρα 13:00 μ.μ
  . Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μετά την επικύρωση της αξιολόγησής τους από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
 12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.Περισσότεροι όροι και αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα έγγραφα

Προκήρυξη σύμβασης

Διακήρυξη Διαγωνισμού


Το πλήρες κείμενο και η περίληψη της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (κωδ. Φορέα: 53361), στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ (URL): https://www.chania-culture.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπως και στον τοπικό τύπο.

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για “Ψηφιοποίηση & Προβολή Συλλογών Πολιτισμού Δήμου Χανίων”