Ολες οι εκδηλωσεις

Περιβάλλον

Σκοποί της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ σχετικά με το περιβάλλον

  • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
  • Διοργάνωση ημερίδων για ομάδες πληθυσμού με θέματα συναφή με το περιβάλλον.
  • Η προαγωγή του διαλόγου, της πρόσβασης στην έρευνα, τη γνώση, την πληροφόρηση για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και ειδικά στον τομέα της Αρχιτεκτονικής.
  • Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σοβαρή επίδραση που έχει η αρχιτεκτονική στη ζωή μας και η προώθηση επιστημονικών ανταλλαγών, συμβάλλοντας και διευκολύνοντας τη συνεργασία με ανάλογους φορείς στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο.
  • Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης πρωτοβουλιών και έργων στο πλαίσιο των σκοπών της επιχείρησης.
  • Η προστασία και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου.
  • Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
  • Η προβολή δράσεων συναφών με το σκοπό και η εμπορική διάθεση καταλόγων, βιβλίων και συγγραμμάτων, προκειμένου οι πόροι να διατεθούν για τη χρηματοδότηση των καταστατικών σκοπών της επιχείρησης.