Ολες οι εκδηλωσεις

Διαύγεια

Διαύγεια

Αναζήτηση Πράξεων αναρτημένων στη Διαύγεια

Για μετάβαση στη Διαύγεια της ΚΕΠΠΕΔHΧ-ΚΑΜ επιλέξτε το σύνδεσμο: https://et.diavgeia.gov.gr/f/keppedih_kam