Ολες οι εκδηλωσεις

Στόχοι Κ.Η.Φ.Η.

Το Κ.Η.Φ.Η. παρέχει φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως, ενώ παράλληλα ενισχύει την απασχολησιμότητα όσων φροντίζουν για αυτούς.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της ενίσχυσης τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει είτε αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα είτε προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.