Ολες οι εκδηλωσεις

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού (Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου)

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πλήρες κείμενο προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 Ψ6ΕΖΟΚΩΗ-Κ87

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 1/2023

Παράρτημα – πιστοποίηση γνώσεων ΗΥ

Έντυπο αίτησης

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού (Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου)