Ολες οι εκδηλωσεις

Δημοπρασία για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών σε χώρους πολιτισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ) έχοντας υπόψη:
Ν.3463/2006, άρθρο 192, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4277/14, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18

Ν.3852/2010

Ν.4555/2018

Π.Δ.270/1981

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων στις παρακάτω πολιτιστικές εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ο προς εκμίσθωση χώρος είναι 2m2 ανά εγκατάσταση

ΑΡΘΡΟ 1
Σημεία τοποθέτησης τύποι αυτόματων πωλητών

Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι αυτόματοι πωλητές είναι οι εξής χώροι Πολιτισμού:
Θέατρο Δημήτρης Βλησίδης (φουαγιέ θεατρου)

Χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης (φουαγιέ)

Βιλα Κούνδουρου (κεντρικός διάδρομος)

Οι χώροι πολιτισμού λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με πρόγραμμα που εξαρτάται από τον προγραμματισμό των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στη διάθεση των ενδιαφερομένων είναι οι πίνακες στατιστικής των προηγουμένων μηνών που αναγράφονται οι ημέρες χρήσης του κάθε χώρου και ο κατ’ εκτίμηση αριθμός του κοινού.

Τύπος είδος αυτόματου πωλητή ανά σημείο τοποθέτησης:
Ένας (1) αυτόματος πωλητής μικτής χρήσης (νερού, αναψυκτικών και σνακ)
ή
Ένας (1) αυτόματος πωλητής νερού, αναψυκτικών και ένας (1) αυτόματος πωλητής σνακ (συνδυασμός δύο συσκευών)

ΑΡΘΡΟ 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία. Δικαιολογητικά

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στην έδρα της ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, πλατεία Κατεχάκη, Χανιά) και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής μέσα σε 10 μέρες από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνει αποδεκτή.

Δικαιολογητικά:
(Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα)

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας φυσικού προσώπου και του εγγυητή και για τα Νομικά Πρόσωπα όσα αναφέρονται παρακάτω για την νομιμοποίησή τους.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο δηλών υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει ανεπιφύλακτα:

• ότι γνωρίζει τους όρους και τις διατάξεις που διέπουν τον διαγωνισμό που
διενεργείται και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
• ότι επισκέφθηκε και γνωρίζει τον υπό εκμίσθωση χώρο, την κατάσταση αυτού,

• δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας

• ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση εκμισθώσεων του δημοσίου ούτε έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμό εκμισθώσεις του δημόσιου τομέα,

• ότι γνωρίζει τους εκ του νόμου περιορισμούς και απαιτήσεις της νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης που θα λειτουργήσει στον χώρο που εκμισθώνεται,

• ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή,

• ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού,

• ότι συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού

3. Πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας & ενημερότητας για οφειλές στον Δήμο Χανίων του συμμετέχοντα και του εγγυητή.

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή.

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή.

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της προσφοράς.

8. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου για την εγγραφή του συμμετέχοντος και την δραστηριότητά του (ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ,ΙΚΕ).

9. Ειδικά για τη συμμετοχή Νομικών Προσώπων οποιασδήποτε μορφής, θα κατατίθεται πλήρης σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων με αποδεικτικά της ήτοι για

Ο.Ε., Ε.Ε, ΙΚΕ το καταστατικό σύστασης, το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό (νόμιμα θεωρημένο) και πιστοποιητικό μεταβολών από το ΓΕΜΗ Πρωτοδικείο.

Α.Ε., ΕΠΕ,ΙΚΕ ΦΕΚ ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για σύσταση, πιστοποιητικά ισχύουσας εκπροσώπησης με αναλυτικά στοιχεία εκπροσώπων από ΓΕΜΗ, Πρωτοδικείο (νόμιμα θεωρημένο).

10. Δημοσιευμένους ισολογισμούς αν πρόκειται για εταιρεία ή αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων αν πρόκειται για ιδιώτη.

11. Βεβαίωση από αρμόδια αρχή ότι τα υλικά των ειδών που παρασκευάζονται και διατίθενται μέσω των αυτόματων πωλητών προέρχονται από εταιρείες πιστοποιημένες, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα (ISO,EN,ΕΛΟΤ ή άλλο αντίστοιχο), οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος HACCP ή κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ, ΕΝ, ΙSΟ,22000.

12. Βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα αρμοδίων αρχών, φορέων πιστοποίησης ή κοινοποιημένων οργανισμών ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE των κατασκευαστών, από τα οποία να προκύπτει ότι οι τύποι των αυτόματων πωλητών που προτίθεται να τοποθετήσει ο συμμετέχων, έχουν ελεγχθεί και κριθεί τεχνικώς και υγειονομικώς κατάλληλοι με βάση την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

13. Αναλυτική κατάσταση στην οποία θα περιγράφονται οι προσφερόμενοι αυτόματοι πωλητές, η οποία θα συνοδεύεται από σύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος προτίθεται να υλοποιήσει τη σύμβαση (κατάλληλη διαμόρφωση των σημείων τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών, εξυπηρέτηση πελατών, τήρηση κανόνων υγιεινής, πρόγραμμα καθαρισμού των αυτόματων πωλητών, τυχόν πρόσθετες παροχές κ.λ.π.).

14. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής και επιχειρηματικής ταυτότητας του συμμετέχοντος, στα οποία θα αναφέρονται οι μέχρι σήμερα επιχειρηματικές του δραστηριότητες, η τυχόν ειδική ενασχόλησή του με την εκμετάλλευση, αυτόματων πωλητών τροφίμων ή ποτών ή άλλων ομοειδών επιχειρήσεων και γενικά οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης για την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 3
Επιλογή συμμετεχόντων εγγυητική επιστολή

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα διαβιβαστούν οίκοθεν από την Κοινωφελή Επιχείρηση στην αρμόδια επιτροπή η οποία μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα κρίνει εάν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Το πρακτικό της επιτροπής μαζί με τους φακέλους των δικαιολογητικών θα επιστραφούν στην ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ οποία θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Κάθε απόφαση της επιτροπής δημοπρασίας για τον τυχόν αποκλεισμό των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στην δημοπρασία επειδή δεν πληρούν τους όρους που προβλέπει η διακήρυξη, αναγράφεται και αιτιολογείται στα
πρακτικά.
Όσοι συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση της δημοπρασίας θα πρέπει πριν τη διεξαγωγή της να προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου προς 500€ σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Τα προσωπικά στοιχεία που θα αναγράφονται στην εν λόγω εγγυητική επιστολή πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Οι εγγυητικές επιστολές που κατά τα προαναφερθέντα θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, θα ισχύουν για ενενήντα (90) ημέρες και θα επιστραφούν σ’ αυτούς εκτός από αυτήν του τελευταίου πλειοδότη η οποία θα παραμείνει στην ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ μέχρι την οριστική κατακύρωση σ’ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την υπογραφή από αυτόν και την ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ του σχετικού συμφωνητικού, οπότε η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί με άλλη για την καλή εκτέλεση και πιστή τήρηση των όρων του συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια της μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δύο (2) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης των χώρων και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπλήρωσης της διετίας. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση των χώρων που θα μισθωθούν για την τοποθέτηση των αυτόματων πωλητών από τον μισθωτή, με ή χωρίς αντάλλαγμα. ΔΕΝ επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο και η τοποθέτηση των αυτόματων πωλητών, πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη της. Σιωπηρή αναμίσθωση μετά τη λήξη της μίσθωσης δε μπορεί να γίνει. Μόνο, σε περίπτωση που θα καθυστερήσει η πραγματοποίηση της δημοπρασίας της νέας εκμίσθωσης, μπορεί να επιτραπεί στο μισθωτή η παραμονή του, μέχρι της νέας εκμίσθωσης με πληρωμή του ίδιου ανταλλάγματος, το οποίο θα θεωρείται σαν αποζημίωση χρήσης κι όχι σαν μίσθωμα. Σ’ αυτή την περίπτωση το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.

ΑΡΘΡΟ 5
Διαδικασία δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, πλατεία Κατεχάκη, Χανιά) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την Παρασκευή 26/4/2023 στις 12.00. Ο Πρόεδρος θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής πληρούν τους όρους και εγκρίθηκαν από την επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η έννοια του φανερού διαγωνισμού είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι θα διαγωνίζονται προφορικά πλειοδοτώντας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η προσφορά καθενός θα εγγράφεται στα πρακτικά με τη σειρά προτεραιότητάς του. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη. Η υποχρέωση μεταβιβάζεται διαδοχικά, από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100 € μηνιαίως για όλους τους χώρους της παρούσας. Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού πριν αρχίσει η δημοπρασία, παρουσιάζοντας συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με σχετική ειδική εντολή, διαφορετικά θα
θεωρηθεί ότι λαμβάνει μέρος για λογαριασμό του.
Κανείς δε μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες. Δε μπορεί επίσης να συμμετέχει στη δημοπρασία (ξεχωριστά) και για το δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος Διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δε μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για το δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 6
Έγκριση πρακτικών και αποτελέσματος δημοπρασίας

Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ και των ελεγκτικών μηχανισμών που εποπτεύουν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 7
Ο εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη δημοπρασία και τη σύμβαση μαζί με τον μισθωτή χωρίς καμία δικαιολογία ή αντίρρηση, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αφού, όπως συμφωνείται με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία με την ιδιότητα του ως εγγυητής, δηλώνει πλήρη γνώση των όρων και των συμφωνιών της διακήρυξης και της σύμβασης που θα επακολουθήσει. Αντικατάσταση του εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι χρηματικές εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ της ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ, ανεξάρτητα από τη μη ύπαρξη υπαιτιότητας του μισθωτή σχετικά με αυτό. Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής γίνεται συνυπεύθυνος αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον μισθωτή για οποιαδήποτε παράβαση όρων της σύμβασης και στερείται του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

Ο εγγυητής υποχρεούται να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση και να καταθέσει στην ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ:

• Δημοτική Ενημερότητα στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο Δήμο Χανίων οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία,

• Φορολογική Ενημερότητα στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο Δημόσιο οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 8

Ενστάσεις

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μνημονεύονται στο πρακτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι’ αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 9
Υπογραφή της σύμβασηςΟ τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης προσκομίζοντας νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού 25% επί της ετήσιας προσφοράς του για την εξασφάλιση της έγκαιρης και της εντός διακήρυξης ορισμένης προθεσμίας καταβολής του ποσού, προς αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής που κατέθεσε πριν τη δημοπρασία. Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει στην επιχείρηση σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε περίπτωση αθέτησης των όρων της παρούσας σύμβασης θα εκπέσει υπέρ της επιχείρησης.  Με την εγγύηση δεν συμψηφίζονται τυχόν οφειλές.  Η ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος της προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς που τυχόν υποστεί από τη μη υπογραφή της συμβάσεως εκ μέρους του εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 10
Επαναλήψεις ματαιώσεις της διαδικασίας


Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει την πρόσκληση ενδιαφέροντος,
εφόσον κρίνει ότι τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν ικανοποιούν τα δεδομένα του διαγωνισμού.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 55 του Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156/01.08.2014 τεύχος Α ́), αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ́) αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικό Συμβουλίου, όταν:

• το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,

• μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράψει τα πρακτικά,

• μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και αναρτάται όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.
Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.

ΑΡΘΡΟ 11
Βασικές υποχρεώσεις του μισθωτή

Ο μισθωτής, από τη στιγμή που συμμετέχει στη διαδικασία υποβολής της οικονομικής προσφοράς, θεωρείται ότι έχει εξετάσει το μίσθιο, το οποίο το βρίσκει της πλήρους αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση που έχει συμφωνηθεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής στη παρούσα διαδικασία καθώς και κάθε όρο της σύμβασης μισθώσεως του εκμισθούμενου χώρου και παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα αμφισβήτησης τους και κάθε δικαίωμα ενστάσεως που του παρέχεται από το νόμο. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, την υπέρ αυτού δουλεία, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντάς το από καταπάτηση, αλλιώς ευθύνεται και πρέπει να καταβάλλει αποζημίωση. Η ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο της οποίας φαίνεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας, ούτε υποχρεούται εντεύθεν για την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε τη λύση της εκμίσθωσης. Ο μισθωτής υποχρεούται αν λήξει η εκμίσθωση να παραδώσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Σιωπηρά αναμίσθωσή ή υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟ 12
Το μίσθωμα

Αυτός που θα αναδειχθεί πλειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που αναφέρονται στο μίσθωμα καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή που θα αναδειχθεί ανάδοχος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί την ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα.

ΑΡΘΡΟ 13
Χρήση χώρων αυτόματων πωλητώνΟι χώροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για τοποθέτηση κερματοδεκτών τυχερών παιχνιδιών, έστω και επιτρεπόμενων από το Νόμο, καθώς και για κάθε άλλη επιχείρηση εκ της οποίας προκαλείται δυσοσμία ή/και αιθάλη, βλάβη, ή μείωση της αισθητικής του χώρου. Η μετατροπή της χρήσης των χώρων της μίσθωσης απαγορεύεται χωρίς την έγκριση των αρμοδίων οργάνων της ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση τους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών, να προστατεύει τα όρια αυτών από κάθε καταπάτηση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής είναι επίσης υποχρεωμένος σε τέτοιες περιπτώσεις να ενημερώσει σχετικώς την ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ εγγράφως, διαφορετικά και σε αυτή την περίπτωση ευθύνεται σε αποζημίωση. Οι χώροι της μίσθωσης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από το μισθωτή σύμφωνα με τον προορισμό τους και μόνο, δηλαδή ως χώροι τοποθέτησης αυτόματων πωλητών και οι οποίοι θα πρέπει να μπορεί να κάνει χρήση (να έχει τις προϋποθέσεις) σύμφωνα με το νόμο. Κάθε άλλη χρήση μη σύμφωνη μ’ αυτόν τον προορισμό του απαγορεύεται. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί όλους τους υγειονομικούς κανόνες και γενικά να τηρείται άκρα καθαριότητα του αυτόματου πωλητή αλλά και στο γύρω χώρο που θα χρησιμοποιεί. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τους χώρους στην κατάσταση στην οποία τώρα βρίσκονται χωρίς να έχει δικαίωμα να κάνει καμία μεταβολή της κατάστασης αυτής εάν δεν έχει έγγραφη άδεια του εκμισθωτή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής κάνει τέτοιες εργασίες χωρίς την παραπάνω έγγραφη άδεια, αυτό συνιστά λόγο έξωσής του. Οι βελτιώσεις που τυχόν θα γίνουν, θα βαρύνουν το μισθωτή και θα παραμείνουν σε όφελος των μισθίων μετά τη λήξη του συμφωνητικού, χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. Ο μισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπου απαιτούνται για την τοποθέτηση των αυτόματων πωλητών στο χώρο. Τέλος ο μισθωτής υποχρεούται να ανέχεται την εκτέλεση κάθε εργασίας απαραίτητης για την επισκευή του κτιρίου στο οποίο βρίσκονται οι αυτόματοι πωλητές.

ΑΡΘΡΟ 14

Αυτόματοι πωλητές χαρακτηριστικά

Οι αυτόματοι πωλητές θα τοποθετηθούν με ευθύνη του μισθωτή και θα πρέπει να εγκατασταθούν έντεχνα, άρτια και με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στο χώρο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διάθεση τουλάχιστον των κάτωθι προϊόντων. Οι αυτόματοι πωλητές νερούαναψυκτικώνσνακ θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, 220230 V AC, να είναι εμφανίσιμοι με καμπύλες και χωρίς  διαφημίσεις και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

Νερό σε συσκευασίες των 500 ml
Αναψυκτικά με ανθρακικό ή χωρίς ανθρακικό

Χυμούς φρούτων

Ενεργειακές μπάρες δημητριακών ή φρούτων

Συσκευασίες ξηρών καρπών

Σοκολάτες

Μπισκότα

Κάθε αναψυκτικό ή άλλο προϊόν θα πωλείται στην αρχική του συσκευασία, παγωμένο, ενώ θα είναι δυνατή και η διάθεση ανακυκλώσιμων κυπέλλων από τον ανάδοχο.
Απαγορεύεται η πώληση υλικών που βλάπτουν την υγεία (τσιγάρα, καπνός, αλκοολούχα ποτέ, παράγωγα καπνού κλπ.). Για όλα τα προϊόντα ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τα κατά το Νόμο πιστοποιητικά και να καταλήξει στις τιμές πώλησης σε συνεργασία με την ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ και σε συνάρτηση με τις ισχύουσες τιμές της αγοράς. Στα παρακάτω βασικά είδη, ο μισθωτής έχει υποχρέωση να τηρεί τις εξής τιμές:
Νερό 500ml: 0,50 €

Άλλα εξειδικευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Σχεδιασμός και δυνατότητα χρήσης μηχανημάτων από άτομα με ειδικές ανάγκες

Μεγάλη χωρητικότητα προϊόντων σε κάθε μηχάνημα

Διπλά κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα μηχανήματα

Εγγύηση σε σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας

Επαρκής φωτισμός

Αθόρυβη λειτουργία

Ισχυρή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του από υγρασία και αντιηλεκτροπληξιακό σύστημα

Να επιστρέφονται ρέστα

Με κερματοδέκτη, χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή κάρτας προπληρωμένου τέλους.

Με δύο κλειδιά εκκαθάρισης ή κωδικοποιημένο σύστημα εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 15

Ειδικοί όροι

1)
Οι αυτόματοι πωλητές που θα τοποθετηθούν θα είναι καινούργιοι ή σε πολύ καλή κατάσταση και θα λειτουργούν υπό συνθήκες απόλυτης καθαριότητας, υποβαλλόμενοι με τη φροντίδα του μισθωτή, στους προβλεπόμενους από την εθνική νομοθεσία καθαρισμούς απολύμανση και τα προσφερόμενα τρόφιμα ή ποτά θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών και Αγορανομικών διατάξεων για τα τρόφιμα. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους προβλεπόμενους από τους νόμους κανόνες υγιεινής και να εξασφαλίσει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση των αυτομάτων πωλητών στους χώρους.

2) Ο μισθωτής που θα προκύψει υποχρεούται να διατηρεί με δική του δαπάνη απόλυτα καθαρούς τους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών και να φροντίζει για την καθημερινή συλλογή και απομάκρυνση απορριμμάτων. Οφείλει να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, την καλή συντήρηση και καθαριότητα των πωλουμένων ειδών, των αυτόματων πωλητών αλλά και στο γύρω χώρο που θα χρησιμοποιεί. Οφείλει να φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλης διευθέτησης πλησίον των αυτόματων πωλητών, ώστε να απορρίπτονται σε δοχεία προοριζόμενα για το σκοπό αυτό, οι συσκευασίες των αναλωθέντων ειδών (κενές φιάλες, κύπελλα μιας χρήσης, μεταλλικά κουτιά κ.λ.π.) και γενικά να διασφαλίζεται η υγειονομική διαχείριση των αποβλήτων που δημιουργούνται από τη λειτουργία των αυτόματων πωλητών.

3) Οι αυτόματοι πωλητές θα πρέπει να λειτουργούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των χώρων που θα τοποθετηθούν και σε συμφωνία με την ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ ή όπως αυτές θα τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Ο μισθωτής υποχρεούται να τροφοδοτεί κανονικά και συνεχώς τους αυτόματους πωλητές με τα απαιτούμενα υλικά, ώστε αυτοί να βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς λειτουργίας. Ο μισθωτής υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο τροφοδοσίας των μηχανημάτων ο οποίος θα είναι πάντοτε διαθέσιμος σε περίπτωση έκτακτης τροφοδοσίας ή προβλημάτων στην λειτουργία των μηχανημάτων.

4) Όλες οι δαπάνες διαμόρφωσης & εξοπλισμού του μισθίου βαρύνουν τον μισθωτή. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει από τον εκμισθωτή καμία απολύτως επισκευή, ούτε βελτίωση, προσθήκη κ.λ.π. στο μίσθιο, ούτε προ άλλα ούτε και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τους χώρους που θα τοποθετήσει τους αυτόματους πωλητές σε καλή κατάσταση και να κάνει τις  απαραίτητες επισκευές, όχι όμως ουσιώδεις αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις τέτοιες που να αλλάζουν την αρχική σύσταση των μισθίων ούτε και μικρότερες επισκευές ή μεταρρυθμίσεις, πέρα από τις απόλυτα αναγκαίες, δίχως έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ. Η ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ δεν υποχρεούται σε καμία επισκευή ή βελτίωση. Αυτή βαρύνει τον μισθωτή έστω κι αν είναι αναγκαία. Κάθε αναγκαστική επισκευή ωφέλιμη ή με σκοπό τη βελτίωση ή εξυπηρέτηση των μισθίων που θα γίνει ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση (π.χ. παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κ.λπ.) από το μισθωτή και με τα έξοδά του, θα παραμείνει σε όφελος των μισθίων και θα περιέλθει στην κυριότητα της ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ μετά από τη λήξη ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ό,τι κατασκεύασε και παραιτείται από κάθε δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση. Η ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την περίπτωση κατά την οποία από τις
εργασίες της κατασκευής και διαμόρφωσης επέλθουν ζημιές,
βλάβες, ή φθορές σε πρόσωπα ή πράγματα. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει.
5) Ο μισθωτής αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη συντήρηση παροχή ανταλλακτικών & service των μηχανημάτων με εξειδικευμένο συνεργείο, είτε κατόπιν τακτικών ελέγχων συντηρήσεως είτε κατόπιν ενημέρωσης από το Νομικό Πρόσωπο. Δεσμεύεται για την επιδιόρθωση κάθε βλάβης εντός 48 ωρών από την διαπίστωση της και την αναφορά της προς τον πλειοδότη. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτόπου στο δημοτικό χώρο, αλλά είναι αναγκαία η μεταφορά της μηχανής σε άλλες εγκαταστάσεις, προβλέπεται η άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής με νέα.

6) Στις ελεύθερες επιφάνειες των μηχανημάτων απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η τοποθέτηση διαφημίσεων (αποκλειστικά πολιτιστικού περιεχομένου) σε αυτούς τους χώρους των μηχανημάτων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Δ.Σ της ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ με ανταποδοτικά οφέλη προς την ίδια.

7) Ο μισθωτής οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πωλούμενα είδη θα διατηρούνται εντός των μηχανημάτων και θα διατίθενται στο κοινό καλά συντηρημένα και σε άριστη ποιότητα. Έχει επίσης υποχρέωση να διατηρεί, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, τους αυτόματους πωλητές σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρούς, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση των διατιθέμενων ειδών και η παρουσία εντόμων ή άλλων επιβλαβών οργανισμών. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τα χρησιμοποιούμενα μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς.
Οι επιφάνειες και γενικά τα μέρη των μηχανημάτων που έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από πλευράς τήρησης των κανόνων υγιεινής και να καθαρίζονται ή, όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται με ευκολία.
8) Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να ασφαλίσει τα μηχανήματα με δικά του έξοδα κατά των κινδύνων πυρκαγιάς.
9) Ο μισθωτής υποχρεούται γενικά να συμμορφώνεται επακριβώς, ως προς ότι αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και τον ανεφοδιασμό των αυτόματων πωλητών προς τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 487/2192000 κοινής υπουργικής απόφασης «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β ́1219/4/10/2000),όπως ισχύει, της υπ’ αριθ. Αιβ/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ Β ́526/2491983), όπως ισχύει, καθώς και προς άλλη συναφή υγειονομική, αστυνομική, αγορανομική ή άλλη σχετική διάταξη, είναι δε μόνος υπεύθυνος για την τήρηση αυτών απέναντι σε κάθε δημόσια αρχή ή τους καταναλωτές. Επίσης, ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές του αρ.48 της Υγειονομικής διάταξης Α1Β/8577/83 και που είναι απαραίτητες για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των μηχανημάτων.

10) Οφείλει επίσης να δέχεται απροφάσιστα και να διευκολύνει, σε οποιοδήποτε χρόνο, τους διενεργούμενους υγειονομικούς ελέγχους. Ο μισθωτής αναλαμβάνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι 
οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κ.λ.π. που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κ.λ.π. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον μισθωτή, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ να μην υποστεί οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
11) Σε περίπτωση που με υπαιτιότητα του πλειοδότη για μη τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών της παραπάνω υγειονομικής διάταξης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν καταστεί δυνατή η χορήγηση άδειας των μηχανημάτων αυτόματων πωλητών, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητή αυτού.

ΑΡΘΡΟ 16
Επιθεώρηση μισθίου

Εκπρόσωπος της ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ δικαιούται σε ημέρες και ώρες λειτουργίας να επισκέπτεται και να επιθεωρεί λεπτομερώς τον παραχωρούμενο χώρο και τα τοποθετημένα σ’ αυτόν μηχανήματα.
Επιπροσθέτως, δύναται να επισκέπτεται τον παραχωρούμενο χώρο: 
Α) Ανά δίμηνο, συνοδευόμενος από μηχανικό ή εμπειροτέχνη για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή μεταβολές του.
Β) Δύο φορές την εβδομάδα κατά το τελευταίο τρίμηνο της μίσθωσης μαζί με υποψήφιους μισθωτές.

ΑΡΘΡΟ 17
Πραγματικά ή Νομικά ελαττώματα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ) δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των αυτόματων πωλητών.

ΑΡΘΡΟ 18
Λύση της μίσθωσης

Η μη εμπρόθεσμη πληρωμή του μισθώματος ή/και η παράβαση από τον εκμισθωτή και ενός μόνο όρου της σύμβασης αποτελεί λόγο έξωσής του, επιφέρει την υπέρ της Επιχείρησης κατάπτωση λόγω ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και την αποβολή του από τον χώρο χωρίς δικαστική παρέμβαση. Η ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ έχει το δικαίωμα να λύνει μονομερώς τη μίσθωση όποτε παρουσιάζεται ανάγκη πριν τη λήξη της, με σκοπό να επιφέρει σοβαρές ή ουσιαστικές κατασκευές ή μεταβολές γενικά για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Για τις ανάγκες αυτές Η ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ θα ειδοποιεί ένα μήνα πριν από τη διάλυση, το μισθωτή. Από τη μονομερή αυτή διάλυση της μίσθωσης από την ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ, ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση αλλά μόνο να απαλλαγεί από την καταβολή του μη δεδουλευμένου ενοικίου. Αν λυθεί μονομερώς η σύμβαση από την ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ, κάθε δικαίωμα που έχει συσταθεί από το μισθωτή υπέρ τρίτου θεωρείται σα να μην υπάρχει έναντι αυτού έστω κι αν έχει εγκριθεί αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19
Απόδοση του χώρου

Κατά την λήξη του συμφωνητικού, ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποδώσει τον χώρο τουλάχιστον στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάξει η Επιχείρηση. Ο μισθωτής οφείλει, πριν αποδώσει τον χώρο τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών να αποκαταστήσει με έξοδά του τυχόν φθορές που θα έχουν προκληθεί από υπαιτιότητά του και τις οποίες θα διαπιστώσει και θα υποδείξει σ’ αυτόν για αποκατάσταση η διεύθυνση της Επιχείρησης. Η διεύθυνση της Επιχείρησης θα παραλάβει τον εν λόγω χώρο μετά την αποκατάσταση αυτών των βλαβών και φθορών.

ΑΡΘΡΟ 20
Δημοσίευση της διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.chaniaculture.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Δημοπρασίας. Οι δαπάνες δημοσίευσης και τυχόν επανάληψη της θα βαρύνουν τον μισθωτή.
Εάν χρειαστεί επανάληψη της δημοπρασίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.270/81.Για ό,τι δε συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3463/862006 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 55 του Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156/01.08.2014 τεύχος Α ́), αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του
Ν. 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ́) «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ.270/81 «περί καθορισμού των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ

Γιαννακάκης Ιωάννης

Δημοπρασία για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών σε χώρους πολιτισμού