Οι καταστατικοί σκοποί της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ που σχετίζονται με την κοινωνική αλληγλεγύη βρίσκονται στα ακολουθα πλαίσια:

  • Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  • Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα, ιδίως της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας.

Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται μέσω της δομής του Κ.Η.Φ.Η.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων:

  • Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
  • Να υποστηρίζονται, ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκεια τους
  • Να απολαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, που θα τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση.