Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) συστήθηκε, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1501/21-06-11, έπειτα από τη συγχώνευση των έξι Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων:

α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χανίων ΚΕΔΗΧ),(ΦΕΚ2529/Β/29−12−2009)
β) Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), (ΦΕΚ2529/B/29−12−2009)
γ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ακρωτηρίου, (ΦΕΚ2353/Β/20−11−2008)
δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέλου, (ΦΕΚ1296/Β/3−7−2008)
ε) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θερίσου, (ΦΕΚ 1460/B/24−7−2008)
στ΄) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Κυδωνίας, (ΦΕΚ 1973/Β/24−9−2008)

όπως όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 1, 103, 107 και 109 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) και των άρθρων 254 και 255 του ν. 3463/2006 (ΚΔΔ).

Το Οργανωτικό Πλάνο της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ μπορεί να αναλυθεί σε τρία επίπεδα:

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων (ΚΕΠΠΕΔΗΧ) και η υποστηριζόμενη κοινωνική δομή του ΚΗΦΗ.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 9 μέλη, ενώ έχουν ορισθεί και έντεκα ορισμένα αναπληρωματικά μέλη.

Σήμερα, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ διαχειρίζεται τους παρακάτω χώρους πολιτισμού:

1. Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου
2. Πύλη Sabbionara
3. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
4. Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών
5. Δημοτικός Κινηματογράφος «Κήπος»