Για μετάβαση στη Διαύγεια της ΚΕΠΠΕΔHΧ-ΚΑΜ επιλέξτε το σύνδεσμο:

https://et.diavgeia.gov.gr/f/keppedih_kam

Για την αρχική σελίδα της Διαύγειας επιλέξτε το εικονίδιο: